Bắt đầu từ ngày 01/7/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 đã chính thức có hiệu lực thi hành. Luật này đã chính thức hủy bỏ chế độ hợp đồng không xác định thời hạn đối với viên chức, điều này đồng nghĩa với việc không còn biên chế suốt đời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *