Bảo lãnh là một trong số các hoạt động diễn ra phổ biến khi người dân tham gia các giao dịch dân sự như vay, mượn tài sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *