THVL1
THVL2
THVL3
THVL4
Radio
THVL2 TGT + TVS
THVL3 TGT + TVS
THVL4 TGT + TVS
Thông báo
THVLi
Công văn
Kênh Mã giờ Khung giờ Diễn giải Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây
THVL1 1A1 6h05-6h20 Trong "Chào buổi sáng" 2,200,000 2,750,000 3,300,000 4,125,000 5,500,000
THVL1 1A1-1 06h20 - 06h25 Trong "Thời Tiết Nông Vụ" (sáng) 3,280,000 4,100,000 4,920,000 6,150,000 8,200,000
THVL1 1A2 06h25 Trước "Người Đưa Tin 24H" (Sáng) 3,280,000 4,100,000 4,920,000 6,150,000 8,200,000
THVL1 1A3 06h30 - 06h50 Giữa "Người Đưa Tin 24H" (Sáng) 4,400,000 5,500,000 6,600,000 8,250,000 11,000,000
THVL1 1A4 06h55 Hết "Người Đưa Tin 24H" (Sáng) 4,400,000 5,500,000 6,600,000 8,250,000 11,000,000
THVL1 1A4-1 07h00 Sau "Người Đưa Tin 24H" (Sáng) 3,280,000 4,100,000 4,920,000 6,150,000 8,200,000
THVL1 1A5 07h20 - 07h30 Trong Phim/Chương trình thiếu nhi (trừ thứ 7) 760,000 950,000 1,140,000 1,425,000 1,900,000
THVL1 1A6 07h30 - 08h15 Trong Phim 7h30 1,840,000 2,300,000 2,760,000 3,450,000 4,600,000
THVL1 1A6-1 08h15 - 08h55 Trong Phim/Giải trí/Cổ tích 8h15 1,840,000 2,300,000 2,760,000 3,450,000 4,600,000
THVL1 1A7 08h55 - 09h00 Trước Giải trí/Gameshow 9h00 1,840,000 2,300,000 2,760,000 3,450,000 4,600,000
THVL1 1A8 09h05 - 09h40 Trong Giải trí/Gameshow 9h00 2,200,000 2,750,000 3,300,000 4,125,000 5,500,000
THVL1 1A9 9h45 Sau Giải trí/Gameshow 9h00 1,840,000 2,300,000 2,760,000 3,450,000 4,600,000
THVL1 1A10-1 10h00 – 11h00 Giải trí sáng (T2-T7) 1,120,000 1,400,000 1,680,000 2,100,000 2,800,000
THVL1 1A10-3 10h15-11h00 Giải trí sáng (CN) 1,840,000 2,300,000 2,760,000 3,450,000 4,600,000
THVL1 1B1-T 11h10 Trước “Người Đưa Tin 24H” (trưa) 6,800,000 8,500,000 10,200,000 12,750,000 17,000,000
THVL1 1B1-G 11h15-11h35 Giữa “Người Đưa Tin 24H” (trưa) 8,800,000 11,000,000 13,200,000 16,500,000 22,000,000
THVL1 1B1-H 11h45 Hết “Người Đưa Tin 24H” (trưa) 8,800,000 11,000,000 13,200,000 16,500,000 22,000,000
THVL1 1B2-1 11h50 Sau HH "Nhanh Mà Ngon" (T2-T5) 12,000,000 15,000,000 18,000,000 22,500,000 30,000,000
THVL1 1B2-2 11h55 - 12h00 Hết "Nhanh Mà Ngon" (T2-T5) 12,000,000 15,000,000 18,000,000 22,500,000 30,000,000
THVL1 1B2-3 11h50 Sau HH "Món Ngon Cuối Tuần" (T6-CN) 12,000,000 15,000,000 18,000,000 22,500,000 30,000,000
THVL1 1B2-4 11h55 - 12h00 Hết "Món Ngon Cuối Tuần" (T6-CN) 12,000,000 15,000,000 18,000,000 22,500,000 30,000,000
THVL1 1B3 12h00 Trước Phim trưa 12,000,000 15,000,000 18,000,000 22,500,000 30,000,000
THVL1 1B4 12h05 Sau HH Phim trưa 12,000,000 15,000,000 18,000,000 22,500,000 30,000,000
THVL1 1B5 12h15 – 12h40 Giữa Phim trưa 12,000,000 15,000,000 18,000,000 22,500,000 30,000,000
THVL1 1B6 12h45 Hết Phim trưa 12,000,000 15,000,000 18,000,000 22,500,000 30,000,000
THVL1 1B7 12h50 Sau Phim trưa 12,000,000 15,000,000 18,000,000 22,500,000 30,000,000
THVL1 1B8 12h55-13h00 Trong "Sống khỏe mỗi ngày" (trừ CN) 7,600,000 9,500,000 11,400,000 14,250,000 19,000,000
THVL1 1B8-1 12h55 Giữa "Bác Sĩ Gia Đình" (CN) 7,600,000 9,500,000 11,400,000 14,250,000 19,000,000
THVL1 1B8-2 13h00 Hết "Bác Sĩ Gia Đình" (CN) 8,800,000 11,000,000 13,200,000 16,500,000 22,000,000
THVL1 1B9 13h05 Trước Phim 13h00 8,800,000 11,000,000 13,200,000 16,500,000 22,000,000
THVL1 1B10-1 13h10 Sau HH Phim 13h00 8,800,000 11,000,000 13,200,000 16,500,000 22,000,000
THVL1 1B10-2 13h20 - 13h40 Giữa Phim 13h00 8,800,000 11,000,000 13,200,000 16,500,000 22,000,000
THVL1 1B10-3 13h45 Hết Phim 13h00 8,800,000 11,000,000 13,200,000 16,500,000 22,000,000
THVL1 1B11 13h50 Sau Phim 13h00 3,640,000 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000
THVL1 1C1 14h00 Trước Phim 14h00 3,640,000 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000
THVL1 1C2 14h05-14h40 Trong Phim 14h00 3,640,000 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000
THVL1 1C3 14h45 Sau Phim 14h00 2,920,000 3,650,000 4,380,000 5,475,000 7,300,000
THVL1 1C4 15h00 Trước Phim 15h00 (T2-T6) 1,480,000 1,850,000 2,220,000 2,775,000 3,700,000
THVL1 1C5 15h05-15h40 Trong Phim 15h00 (T2-T6) 2,200,000 2,750,000 3,300,000 4,125,000 5,500,000
THVL1 1C6 15h45 Sau Phim 15h00 (T2-T6) 1,480,000 1,850,000 2,220,000 2,775,000 3,700,000
THVL1 1C7 15h00 Trước chương trình Tọa đàm (CN) 1,480,000 1,850,000 2,220,000 2,775,000 3,700,000
THVL1 1C8 15h45 Sau chương trình Tọa đàm (CN) 1,480,000 1,850,000 2,220,000 2,775,000 3,700,000
THVL1 1C10 16h00 Trước Trực tiếp Xổ số (T6) 3,640,000 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000
THVL1 1C11 16h40 Sau Trực tiếp xổ số (T6) 8,000,000 10,000,000 12,000,000 15,000,000 20,000,000
THVL1 1C12-1 16h40 - 16h50 Giữa Phim 16h40 (T2-T7) 8,800,000 11,000,000 13,200,000 16,500,000 22,000,000
THVL1 1C13-1 17h20 Hết Phim 16h40 (T2-T7) 10,400,000 13,000,000 15,600,000 19,500,000 26,000,000
THVL1 1C12-4 16h45-16h50 Giữa Chuyện Cảnh Giác (CN) 8,800,000 11,000,000 13,200,000 16,500,000 22,000,000
THVL1 1C13-4 16h55 Hết Chuyện Cảnh Giác (CN) 10,400,000 13,000,000 15,600,000 19,500,000 26,000,000
THVL1 1C17-1 17h00 Trước “Thắp sáng niềm tin” (CN) 10,400,000 13,000,000 15,600,000 19,500,000 26,000,000
THVL1 1C19-1 17h05 - 17h15 Giữa “Thắp sáng niềm tin” (CN) 10,400,000 13,000,000 15,600,000 19,500,000 26,000,000
THVL1 1C20-1 17h20 Hết “Thắp sáng niềm tin” (CN) 10,400,000 13,000,000 15,600,000 19,500,000 26,000,000
THVL1 1C19-4 17h30 – 17h32 Trong “Bóng Mát Tâm Hồn” (T2 - T6) 10,400,000 13,000,000 15,600,000 19,500,000 26,000,000
THVL1 1C17-5 17h33 Trước Phim chiều 10,400,000 13,000,000 15,600,000 19,500,000 26,000,000
THVL1 1C18-5 17h35 Sau HH Phim chiều 10,400,000 13,000,000 15,600,000 19,500,000 26,000,000
THVL1 1C19-5 17h45 - 18h15 Giữa Phim chiều 10,400,000 13,000,000 15,600,000 19,500,000 26,000,000
THVL1 1C20-5 18h25 Hết Phim chiều 10,400,000 13,000,000 15,600,000 19,500,000 26,000,000
THVL1 1C21-5 18h30 Sau Phim chiều 10,400,000 13,000,000 15,600,000 19,500,000 26,000,000
THVL1 1C23 18h55 - 19h00 Hết Thời sự THVL 8,800,000 11,000,000 13,200,000 16,500,000 22,000,000
THVL1 1D1 19h00 Sau Thời sự THVL 8,800,000 11,000,000 13,200,000 16,500,000 22,000,000
THVL1 1D1-2 19h03-19h05 Trong "Thời Tiết Nông Vụ" 8,800,000 11,000,000 13,200,000 16,500,000 22,000,000
THVL1 1D1-3 19h07 Sau "Thời Tiết Nông Vụ" 8,800,000 11,000,000 13,200,000 16,500,000 22,000,000
THVL1 1D2-7 19h10 -19h15 Trong "Hoa Đẹp Giữa Đời Thường" (T2-T6) 14,800,000 18,500,000 22,200,000 27,750,000 37,000,000
THVL1 1D2-2 19h10 Trước "Gieo Vần Đoán Ý" (T2) 14,800,000 18,500,000 22,200,000 27,750,000 37,000,000
THVL1 1D3-2 19h15 - 19h35 Giữa "Gieo Vần Đoán Ý" (T2) 22,000,000 27,500,000 33,000,000 41,250,000 55,000,000
THVL1 1D4-2 19h40 Hết "Gieo Vần Đoán Ý" (T2) 22,000,000 27,500,000 33,000,000 41,250,000 55,000,000
THVL1 1D2-3 19h10 Trước "Đoán Ca Dao, Tìm Tục Ngữ" (T3) 14,800,000 18,500,000 22,200,000 27,750,000 37,000,000
THVL1 1D3-3 19h15 - 19h35 Giữa "Đoán Ca Dao, Tìm Tục Ngữ" (T3) 22,000,000 27,500,000 33,000,000 41,250,000 55,000,000
THVL1 1D4-3 19h40 Hết "Đoán Ca Dao, Tìm Tục Ngữ" (T3) 22,000,000 27,500,000 33,000,000 41,250,000 55,000,000
THVL1 1D2-4 19h15 Trước "Khát Vọng Mùa Vàng" (T4) 14,800,000 18,500,000 22,200,000 27,750,000 37,000,000
THVL1 1D3-4 19h15 - 19h25 Giữa "Khát Vọng Mùa Vàng" (T4) 22,000,000 27,500,000 33,000,000 41,250,000 55,000,000
THVL1 1D4-4 19h30 Hết "Khát Vọng Mùa Vàng" (T4) 22,000,000 27,500,000 33,000,000 41,250,000 55,000,000
THVL1 1D2-5 19h15 Trước "Hương Vị Gia Đình" (T5) 14,800,000 18,500,000 22,200,000 27,750,000 37,000,000
THVL1 1D3-5 19h20 - 19h35 Giữa "Hương Vị Gia Đình" (T5) 22,000,000 27,500,000 33,000,000 41,250,000 55,000,000
THVL1 1D4-5 19h40 Hết "Hương Vị Gia Đình" (T5) 22,000,000 27,500,000 33,000,000 41,250,000 55,000,000
THVL1 1D3-6 19h35 - 19h45 Giữa "Đừng Để Hối Tiếc" (T4) 26,400,000 33,000,000 39,600,000 49,500,000 66,000,000
THVL1 1D4-6 19h35 - 19h45 Hết "Đừng Để Hối Tiếc" (T4) 26,400,000 33,000,000 39,600,000 49,500,000 66,000,000
THVL1 1D2-1 19h15 Trước "Quyền Năng Phái Đẹp" (T6) 14,800,000 18,500,000 22,200,000 27,750,000 37,000,000
THVL1 1D3-1 19h20 - 19h35 Giữa "Quyền Năng Phái Đẹp" (T6) 22,000,000 27,500,000 33,000,000 41,250,000 55,000,000
THVL1 1D4-1 19h45 Hết "Quyền Năng Phái Đẹp" (T6) 22,000,000 27,500,000 33,000,000 41,250,000 55,000,000
THVL1 1D2 19h10 Trước "Chuyến Xe Nhân Ái" (T7), "Thần Tài Gõ Cửa" (CN) 14,800,000 18,500,000 22,200,000 27,750,000 37,000,000
THVL1 1D3 19h15 - 19h35 Giữa "Chuyến Xe Nhân Ái" (T7), "Thần Tài Gõ Cửa" (CN) 16,400,000 20,500,000 24,600,000 30,750,000 41,000,000
THVL1 1D4 19h40 Hết "Chuyến Xe Nhân Ái" (T7), "Thần Tài Gõ Cửa" (CN) 16,400,000 20,500,000 24,600,000 30,750,000 41,000,000
THVL1 1D5-VHP 19h40 – 19h45 Trong "Vitamin Hạnh Phúc" (T2-T7) 26,400,000 33,000,000 39,600,000 49,500,000 66,000,000
THVL1 1D5-3 19h45 - 19h50 Sau HH "Việt Nam Mến Yêu" (T7) 26,400,000 33,000,000 39,600,000 49,500,000 66,000,000
THVL1 1D5-4 19h50 - 19h55 Hết "Việt Nam Mến Yêu" (T7) 26,400,000 33,000,000 39,600,000 49,500,000 66,000,000
THVL1 1D5-5 19h55 – 20h00 Trong “Lời cảnh báo” (T2, T4) 29,200,000 36,500,000 43,800,000 54,750,000 73,000,000
THVL1 1D5-11 19h55 – 20h00 Trong “Câu chuyện cuộc sống” (T3,T5,T6) 29,200,000 36,500,000 43,800,000 54,750,000 73,000,000
THVL1 1D5-6 19h45 - 19h50 Sau HH "Hành Trình Hương Vị" (CN) 26,400,000 33,000,000 39,600,000 49,500,000 66,000,000
THVL1 1D5-7 19h50 - 19h55 Hết "Hành Trình Hương Vị" (CN) 26,400,000 33,000,000 39,600,000 49,500,000 66,000,000
THVL1 1D5-8 19h55 Sau HH Phim ngắn cuối tuần (CN) 29,200,000 36,500,000 43,800,000 54,750,000 73,000,000
THVL1 1D5-9 20h00 Giữa Phim ngắn cuối tuần (CN) 29,200,000 36,500,000 43,800,000 54,750,000 73,000,000
THVL1 1D5-10 20h00 – 20h05 Hết Phim ngắn cuối tuần (CN) 29,200,000 36,500,000 43,800,000 54,750,000 73,000,000
THVL1 1D13-TQ 19h55 Trước “Táo Xuân Giáp Thìn 2024" 54,800,000 68,500,000 82,200,000 102,750,000 137,000,000
THVL1 1D14-TQ 20h00 Sau HH “Táo Xuân Giáp Thìn 2024" 54,800,000 68,500,000 82,200,000 102,750,000 137,000,000
THVL1 1D15-TQ 20h10-22h15 Giữa “Táo Xuân Giáp Thìn 2024" 54,800,000 68,500,000 82,200,000 102,750,000 137,000,000
THVL1 1D16-TQ 22h20 Hết “Táo Xuân Giáp Thìn 2024" 54,800,000 68,500,000 82,200,000 102,750,000 137,000,000
THVL1 1D5-1 20h00 Trước Phim 20h00 (T2-T7) 32,800,000 41,000,000 49,200,000 61,500,000 82,000,000
THVL1 1D6-1 20h05 Sau HH Phim 20h00 (T2-T7) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D7-1 20h10-20h45 Giữa Phim 20h00 (T2-T7) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D8-1 20h50 Hết Phim 20h00 (T2-T7) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D5-2 20h05 Trước Cổ tích Việt Nam/Thế giới Cổ tích (CN) 32,800,000 41,000,000 49,200,000 61,500,000 82,000,000
THVL1 1D6-2 20h10 Sau HH Cổ tích Việt Nam/Thế giới Cổ tích (CN) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D7-2 20h15 - 20h20 Giữa Cổ tích Việt Nam/Thế giới Cổ tích (CN) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D8-2 20h20 Hết Cổ tích Việt Nam/Thế giới Cổ tích (CN) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D9-1 20h25 Trước "Vợ Tôi Là Số 1" (CN) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D10-1 20h30 Sau HH "Vợ Tôi Là Số 1" (CN) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D11-1 20h30-20h45 Giữa "Vợ Tôi Là Số 1" (CN) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D12-1 20h50 Hết "Vợ Tôi Là Số 1" (CN) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D12 20h55 Sau Phim 20h00/Vợ Tôi Là Số 1 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D12-2 20h55 – 21h00 "Trong “Phim 3D – Kho Tàng Cổ Tích” (T2-T6) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D13 20h55 Trước Phim 21h00 (T2,T3) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D14 21h00 Sau HH Phim 21h00 (T2,T3) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D15 21h05 - 21h20 Giữa Phim 21h00 (T2,T3) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D16 21h25 Hết Phim 21h00 (T2,T3) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D14-1 21h30 Sau HH Phim 21h30 (T2,T3) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D15-1 21h35 - 21h50 Giữa Phim 21h30 (T2,T3) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D16-1 21h55 Hết Phim 21h30 (T2,T3) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D17 22h00 Sau Phim 21h30 (T2,T3) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D13-TSSD 21h00 Trước "Tỏa Sáng Sao Đôi 2024" (T4) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D14-TSSD 21h05 Sau HH "Tỏa Sáng Sao Đôi 2024" (T4) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D15-TSSD 21h10 - 21h40 Giữa "Tỏa Sáng Sao Đôi 2024" (T4) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D16-TSSD 21h45 Hết "Tỏa Sáng Sao Đôi 2024" (T4) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D17-TSSD 21h50 Sau "Tỏa Sáng Sao Đôi 2024" (T4) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D13-CPTT 21h00 Trước “Chinh Phục Thần Tượng 2023” (T5) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D14-CPTT 21h05 Sau HH “Chinh Phục Thần Tượng 2023” (T5) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D15-CPTT 21h10 - 21h40 Giữa “Chinh Phục Thần Tượng 2023” (T5) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D16-CPTT 21h45 Hết “Chinh Phục Thần Tượng 2023” (T5) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D17-CPTT 21h50 Sau “Chinh Phục Thần Tượng 2023” (T5) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D13-GCNX 21h00 Trước “Gõ Cửa Ngày Xuân” (T5) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D14-GCNX 21h05 Sau HH “Gõ Cửa Ngày Xuân” (T5) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D15- GCNX 21h10 - 21h40 Giữa “Gõ Cửa Ngày Xuân” (T5) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D16- GCNX 21h45 Hết “Gõ Cửa Ngày Xuân” (T5) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D17- GCNX 21h50 Sau “Gõ Cửa Ngày Xuân” (T5) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D13-TTGH 21h00 Trước “Thách Thức Giới Hạn” (T5) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D14-TTGH 21h05 Sau HH “Thách Thức Giới Hạn” (T5) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D15- TTGH 21h10 - 21h40 Giữa “Thách Thức Giới Hạn” (T5) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D16-TTGH 21h45 Hết “Thách Thức Giới Hạn” (T5) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D17-TTGH 21h50 Sau “Thách Thức Giới Hạn” (T5) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D13-CXV 21h00 Trước "Cười Xuyên Việt 2024" (T6) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D14-CXV 21h05 Sau HH "Cười Xuyên Việt 2024" (T6) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D15-CXV 21h10 - 21h40 Giữa "Cười Xuyên Việt 2024" (T6) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D16-CXV 21h45 Hết "Cười Xuyên Việt 2024" (T6) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D17-CXV 21h50 Sau "Cười Xuyên Việt 2024" (T6) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D13-DTTN 21h00 Trước “Đấu Trường Toàn Năng” (T7) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D14-DTTN 21h05 Sau HH “Đấu Trường Toàn Năng” (T7) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D15-DTTN 21h10 - 21h40 Giữa “Đấu Trường Toàn Năng” (T7) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D16-DTTN 21h45 Hết “Đấu Trường Toàn Năng” (T7) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D17-DTTN 21h50 Sau “Đấu Trường Toàn Năng” (T7) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D13-DAV 21h00 Trước “Dấu Ấn Việt” (T7) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D14-DAV 21h05 Sau HH “Dấu Ấn Việt” (T7) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D15-DAV 21h10 - 21h40 Giữa “Dấu Ấn Việt” (T7) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D16-DAV 21h45 Hết “Dấu Ấn Việt” (T7) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D17-DAV 21h50 Sau “Dấu Ấn Việt” (T7) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D13-NHTC 21h00 Trước “Người Hát Tình Ca 2023” (CN) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D14-NHTC 21h05 Sau HH “Người Hát Tình Ca 2023” (CN) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D15-NHTC 21h10 - 21h40 Giữa “Người Hát Tình Ca 2023” (CN) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D16-NHTC 21h45 Hết “Người Hát Tình Ca 2023” (CN) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D17-NHTC 21h50 Sau “Người Hát Tình Ca 2023” (CN) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D13-VXCT 21h00 Trước “Vui Xuân Cùng THVL 2024” (CN) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D14- VXCT 21h05 Sau HH “Vui Xuân Cùng THVL 2024” (CN) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D15- VXCT 21h10 - 21h40 Giữa “Vui Xuân Cùng THVL 2024” (CN) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D16- VXCT 21h45 Hết “Vui Xuân Cùng THVL 2024” (CN) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D17- VXCT 21h50 Sau “Vui Xuân Cùng THVL 2024” (CN) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D17-3 21h50 – 21h55 Sau HH "Chuyện Tối Cùng Sao" (T4) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D17-4 21h55 – 22h00 Giữa "Chuyện Tối Cùng Sao" (T4) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D17-1 21h50 – 21h55 Sau HH “Cười Cùng Bác Ba Phi” (T5,T6) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D17-2 21h55 – 22h00– 22h00 Giữa “Cười Cùng Bác Ba Phi” (T5,T6) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D17-5 21h50 – 21h55 Sau HH “Chuyện Đó Chuyện Đây” (T7, CN) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D17-6 21h55 – 22h00 Giữa “Chuyện Đó Chuyện Đây” (T7, CN) 36,400,000 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000
THVL1 1D18 22h05 Sau HH Phim 22h00 12,000,000 15,000,000 18,000,000 22,500,000 30,000,000
THVL1 1D19 22h10 - 22h20 Giữa Phim 22h00 12,000,000 15,000,000 18,000,000 22,500,000 30,000,000
THVL1 1D21 22h35 Sau HH Phim 22h30 7,600,000 9,500,000 11,400,000 14,250,000 19,000,000
THVL1 1D22 22h40 – 23h00 (CN-T6) 22h50 – 23h15 (T7) Giữa Phim 22h30 5,600,000 7,000,000 8,400,000 10,500,000 14,000,000
Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

Kênh Mã giờ Khung giờ Diễn giải Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây
THVL2 2A1 05h45 - 06h00 Trước "Chào Buổi Sáng" 380,000 475,000 570,000 712,500 950,000
THVL2 2A2 07h00 Sau "Người Đưa Tin 24H" (sáng) 380,000 475,000 570,000 712,500 950,000
THVL2 2A3-G1-TQ 07h00 Sau HH “Táo Xuân Giáp Thìn 2024" 5,600,000 7,000,000 8,400,000 10,500,000 14,000,000
THVL2 2A3-G2-TQ 07h05 - 08h50 Giữa “Táo Xuân Giáp Thìn 2024" 5,600,000 7,000,000 8,400,000 10,500,000 14,000,000
THVL2 2A3-G3-TQ 08h55 - 09h00 Hết “Táo Xuân Giáp Thìn 2024" 5,600,000 7,000,000 8,400,000 10,500,000 14,000,000
THVL2 2A3 7h20 - 8h10 Trong Giải trí/Gameshow 07h15 380,000 475,000 570,000 712,500 950,000
THVL2 2A4 08h55 - 09h00 Trước Phim 09h00 (T3,4,5,6,CN) 380,000 475,000 570,000 712,500 950,000
THVL2 2A5-G1 09h10 - 10h30 Trong tập 1 Phim 09h00 (T3,4,5,6,CN) 380,000 475,000 570,000 712,500 950,000
THVL2 2A5-G2 09h10 - 10h30 Giữa hai tập Phim 09h00 (T3,4,5,6,CN) 380,000 475,000 570,000 712,500 950,000
THVL2 2A5-G3 09h10 - 10h30 Trong tập 2 Phim 09h00 (T3,4,5,6,CN) 380,000 475,000 570,000 712,500 950,000
THVL2 2A6 10h40 - 11h00 Sau Phim 09h00 (T3,4,5,6,CN) 380,000 475,000 570,000 712,500 950,000
THVL2 2A7 08h55 - 09h00 Trước Phim 09h00 (T7) 380,000 475,000 570,000 712,500 950,000
THVL2 2A8 09h15 - 09h45 Trong Phim 09h00 (T7) 380,000 475,000 600.000 712,500 950,000
THVL2 2A9 10h00 - 10h15 Sau Phim 09h00 (T7) 380,000 475,000 570,000 712,500 950,000
THVL2 2B1 11h15 - 11h30 Trong Phim/Giải trí 11h00 380,000 475,000 570,000 712,500 950,000
THVL2 2B2 12h00 - 12h45 Trong Phim 12h00 1,480,000 1,850,000 2,220,000 2,775,000 3,700,000
THVL2 2B3 13h05- 13h45 Trong Giải trí/Gameshow 13h00 (trừ T3,T4) 5,600,000 7,000,000 8,400,000 10,500,000 14,000,000
THVL2 2B3-P1 13h05- 13h45 Trong Phim 13h00 (T3,T4) 5,600,000 7,000,000 8,400,000 10,500,000 14,000,000
THVL2 2B3-P2 13h25- 13h45 Trong Phim 13h30 (T3,T4) 5,600,000 7,000,000 8,400,000 10,500,000 14,000,000
THVL2 2B4 13h55 - 14h00 Trước Phim 14h00 1,480,000 1,850,000 2,220,000 10,500,000 3,700,000
THVL2 2B5 14h05 - 14h45 Trong Phim 14h00 1,480,000 1,850,000 2,220,000 2,775,000 3,700,000
THVL2 2B6 14h45 - 14h50 Sau Phim 14h00 1,480,000 1,850,000 2,220,000 2,775,000 3,700,000
THVL2 2B8 14h50 - 14h55 Trước Phim 15h00 760,000 950,000 1,140,000 1,425,000 1,900,000
THVL2 2B9 15h10 - 15h45 Trong Phim 15h00 760,000 950,000 1,140,000 1,425,000 1,900,000
THVL2 2B10 15h55 - 16h00 Sau Phim 15h00 760,000 950,000 1,140,000 1,425,000 1,900,000
THVL2 2B11 16h30 - 16h50 Trong GT ngắn/Gameshow 16h30 760,000 950,000 1,140,000 1,425,000 1,900,000
THVL2 2B12 16h55 - 17h00 Trước Phim 17h00 2,200,000 2,750,000 3,300,000 4,125,000 5,500,000
THVL2 2B13-G1 17h05 - 17h35 Trong Phim 17h00 2,200,000 2,750,000 3,300,000 4,125,000 5,500,000
THVL2 2B13-G3 17h50 - 18h15 Trong Phim 17h45 2,200,000 2,750,000 3,300,000 4,125,000 5,500,000
THVL2 2B14 18h25 - 18h30 Sau Phim 17h45 2,200,000 2,750,000 3,300,000 4,125,000 5,500,000
THVL2 2B15 18h35 - 18h45 Giữa "Người Đưa Tin 24H" (tối) Bán quảng cáo trọn gói
THVL2 2B16 18h50 - 18h55 Hết "Người Đưa Tin 24H" (tối) Bán quảng cáo trọn gói
THVL2 2C1 19h45 - 19h50 Sau Thời sự THVN 1,480,000 1,850,000 2,220,000 2,775,000 3,700,000
THVL2 2C2 20h10 – 20h45 Trong Giải trí/ Gameshow 20h00 5,600,000 7,000,000 8,400,000 10,500,000 14,000,000
THVL2 2C3 21h05 - 21h45 Trong Phim Việt Nam 21h00 Bán quảng cáo trọn gói
THVL2 2C4 22h15 - 23h45 Trong Sân khấu cải lương 22h15 2,200,000 2,750,000 3,300,000 4,125,000 5,500,000
Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

Kênh Mã giờ Khung giờ Diễn giải Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây
THVL3 3A1 05h00 Trước Giải trí/Gameshow 05h00 184,000 230,000 276,000 345,000 460,000
THVL3 3A2 05h05 - 05h45 Trong Giải trí/Gameshow 05h00 184,000 230,000 276,000 345,000 460,000
THVL3 3A3 05h55 - 06h00 Sau Giải trí/Gameshow 05h00 184,000 230,000 276,000 345,000 460,000
THVL3 3A7 07h10 - 07h15 Trước Phim 07h15 184,000 230,000 276,000 345,000 460,000
THVL3 3A8 07h20 - 07h50 Trong Phim 07h15 184,000 230,000 276,000 345,000 460,000
THVL3 3A10 07h55 - 08h00 Trước Phim 08h00 184,000 230,000 276,000 345,000 460,000
THVL3 3A11 08h05 - 09h45 Trong tập 1 Phim 08h00 184,000 230,000 276,000 345,000 460,000
THVL3 3A12 08h05 - 09h45 Giữa 2 tập Phim 8h00 184,000 230,000 276,000 345,000 460,000
THVL3 3A13 08h05 - 09h45 Trong tập 2 Phim 8h00 184,000 230,000 276,000 345,000 460,000
THVL3 3A16 09h55 - 10h00 Trước Phim 10h00 184,000 230,000 276,000 345,000 460,000
THVL3 3A17 10h05 - 10h45 Trong Phim 10h00 184,000 230,000 276,000 345,000 460,000
THVL3 3A18 10h55 - 11h00 Sau Phim 10h00 184,000 230,000 276,000 345,000 460,000
THVL3 3B1 11h00 Trước Phim 11h00 760,000 950,000 1,140,000 1,425,000 1,900,000
THVL3 3B2 11h05 - 11h35 Trong Phim 11h00 760,000 950,000 1,140,000 1,425,000 1,900,000
THVL3 3B3 11h40 - 11h45 Trước Phim 12h00 760,000 950,000 1,140,000 1,425,000 1,900,000
THVL3 3B4 11h50 - 12h25 Trong Phim 12h00 760,000 950,000 1,140,000 1,425,000 1,900,000
THVL3 3B4 12h00 - 12h30 Trong Phim 12h00 760,000 950,000 1,140,000 1,425,000 1,900,000
THVL3 3B4-1 12h30 - 12h45 Trong "Chuyện đại gia đình SỐP - PI" 760,000 950,000 1,140,000 1,425,000 1,900,000
THVL3 3B5 12h55 - 13h00 Trước Phim 13h00 760,000 950,000 1,140,000 1,425,000 1,900,000
THVL3 3B6 13h05 - 13h30 Trong Phim 13h00 760,000 950,000 1,140,000 1,425,000 1,900,000
THVL3 3B9 13h55 - 14h00 Trước Phim 14h00 760,000 950,000 1,140,000 1,425,000 1,900,000
THVL3 3B10 14h05 - 14h45 Trong Phim 14h00 760,000 950,000 1,140,000 1,425,000 1,900,000
THVL3 3B11 14h55 - 15h00 Trước Phim 15h00 760,000 950,000 1,140,000 1,425,000 1,900,000
THVL3 3B12 15h05 - 15h45 Trong Phim 15h00 760,000 950,000 1,140,000 1,425,000 1,900,000
THVL3 3B13 15h55 - 16h00 Trước Phim 16h00 1,480,000 1,850,000 2,220,000 2,775,000 3,700,000
THVL3 3B14 16h05 - 16h45 Trong Phim 16h00 1,480,000 1,850,000 2,220,000 2,775,000 3,700,000
THVL3 3B15 16h55 - 17h00 Sau Phim 16h00 1,480,000 1,850,000 2,220,000 2,775,000 3,700,000
THVL3 3B16 17h05 - 17h45 Trong Giải trí/ Gameshow 17h00 1,480,000 1,850,000 2,220,000 2,775,000 3,700,000
THVL3 3C1 18h55 - 19h00 Trước Phim 19h00 2,200,000 2,750,000 3,300,000 4,125,000 5,500,000
THVL3 3C2 19h05 - 19h40 Trong Phim 19h00 2,200,000 2,750,000 3,300,000 4,125,000 5,500,000
THVL3 3C3 19h45 - 19h50 Sau Phim 19h00 2,200,000 2,750,000 3,300,000 4,125,000 5,500,000
THVL3 3C4 19h55 - 20h00 Trước Phim 20h00 2,200,000 2,750,000 3,300,000 4,125,000 5,500,000
THVL3 3C5 20h05 Sau HH Phim 20h00 2,200,000 2,750,000 3,300,000 4,125,000 5,500,000
THVL3 3C6 20h15 - 20h40 Giữa Phim 20h00 2,200,000 2,750,000 3,300,000 4,125,000 5,500,000
THVL3 3C7 20h45 - 20h50 Sau Phim 20h00 2,200,000 2,750,000 3,300,000 4,125,000 5,500,000
THVL3 3C8 20h55 - 21h00 Trước Phim 21h00 2,200,000 2,750,000 3,300,000 4,125,000 5,500,000
THVL3 3C9 21h05 - 21h40 Trong Phim 21h00 2,200,000 2,750,000 3,300,000 4,125,000 5,500,000
THVL3 3C10 21h45 - 21h50 Sau Phim 21h00 2,200,000 2,750,000 3,300,000 4,125,000 5,500,000
THVL3 3C11 21h55 - 22h00 Trước Phim 22h00 760,000 950,000 1,140,000 1,425,000 1,900,000
THVL3 3C12 22h05 - 22h40 Trong Phim 22h00 760,000 950,000 1,140,000 1,425,000 1,900,000
THVL3 3C13 22h45 - 22h50 Sau Phim 22h00 760,000 950,000 1,140,000 1,425,000 1,900,000
Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

Download bảng giá quảng cáo

Kênh Mã giờ Khung giờ Diễn giải Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây
THVL4 4A1 05h25 - 05h30 Trước Giải trí/Gameshow 5h30 184,000 230,000 276,000 345,000 460,000
THVL4 4A2 05h35 - 06h00 Trong Giải trí/Gameshow 5h30 184,000 230,000 276,000 345,000 460,000
THVL4 4A3 06h10 - 06h15 Sau Giải trí/Gameshow 5h30 184,000 230,000 276,000 345,000 460,000
THVL4 4A4 06h30 - 07h00 Trong Phim 6h30 184,000 230,000 276,000 345,000 460,000
THVL4 4A6 07h55 - 08h00 Trước Phim 8h00 184,000 230,000 276,000 345,000 460,000
THVL4 4A7 08h15 - 08h45 Trong Phim 8h00 184,000 230,000 276,000 345,000 460,000
THVL4 4A8 08h45 - 08h50 Sau Phim 8h00 184,000 230,000 276,000 345,000 460,000
THVL4 4A9 10h10 - 10h15 Trước Phim 10h15 184,000 230,000 276,000 345,000 460,000
THVL4 4A10 10h20 - 10h45 Trong Phim 10h15 184,000 230,000 276,000 345,000 460,000
THVL4 4A11 10h55 - 11h00 Sau Phim 10h15 184,000 230,000 276,000 345,000 460,000
THVL4 4B1 11h05 - 11h25 Trong Phim 11h00 364,000 455,000 546,000 682,500 910,000
THVL4 4B4 12h55 - 13h00 Trước Phim 13h00 364,000 455,000 546,000 682,500 910,000
THVL4 4B5 13h05 - 13h45 Trong Phim 13h00 364,000 455,000 546,000 682,500 910,000
THVL4 4B7 13h55 - 14h00 Trước Phim 14h00 (T2-T7) 364,000 455,000 546,000 682,500 910,000
THVL4 4B8 14h05 - 14h35 Trong Phim 14h00 (T2-T7) 364,000 455,000 546,000 682,500 910,000
THVL4 4B9 14h45 - 14h50 Sau Phim 14h00 (T2-T7) 364,000 455,000 546,000 682,500 910,000
THVL4 4B10 13h55 - 14h00 Trước Cải lương 14h00 (CN) 364,000 455,000 546,000 682,500 910,000
THVL4 4B11 14h05 - 16h35 Trong Cải lương 14h00 (CN) 364,000 455,000 546,000 682,500 910,000
THVL4 4B12 16h45 - 16h50 Sau Cải lương 14h00 (CN) 364,000 455,000 546,000 682,500 910,000
THVL4 4B13 14h55 - 15h00 Trước Phim 15h00 (T2-T7) 364,000 455,000 546,000 682,500 910,000
THVL4 4B14 15h05 - 15h35 Trong Phim 15h00 (T2-T7) 364,000 455,000 546,000 682,500 910,000
THVL4 4B15 15h45 - 15h50 Sau Phim 15h00 (T2-T7) 364,000 455,000 546,000 682,500 910,000
THVL4 4B17 17h05 - 17h45 Trong Phim 17h00 364,000 455,000 546,000 682,500 910,000
THVL4 4B18 17h55 - 18h00 Trước Giải trí/Gameshow 18h00 364,000 455,000 546,000 682,500 910,000
THVL4 4B19 18h05 - 18h45 Trong Giải trí/Gameshow 18h00 364,000 455,000 546,000 682,500 910,000
THVL4 4B20 18h55 - 19h00 Sau Giải trí/Gameshow 18h00 364,000 455,000 546,000 682,500 910,000
THVL4 4C1 20h00 - 20h05 Trước Cải lương 20h10 (T7) 1,120,000 1,400,000 1,680,000 2,100,000 2,800,000
THVL4 4C2 20h15 - 22h05 Trong Cải lương 20h10 (T7) 1,120,000 1,400,000 1,680,000 2,100,000 2,800,000
THVL4 4C3 22h10 - 22h15 Sau Cải lương 20h10 (T7) 1,120,000 1,400,000 1,680,000 2,100,000 2,800,000
THVL4 4C4 20h55 - 21h00 Trước Phim 21h00 (trừ T7) 1,120,000 1,400,000 1,680,000 2,100,000 2,800,000
THVL4 4C5 21h05 - 21h35 Trong Phim 21h00 (trừ T7) 1,120,000 1,400,000 1,680,000 2,100,000 2,800,000
THVL4 4C6 21h45 - 21h50 Sau Phim 21h00 (trừ T7) 1,120,000 1,400,000 1,680,000 2,100,000 2,800,000
THVL4 4C8 22h15 - 22h45 Trong Phim 22h15 1,120,000 1,400,000 1,680,000 2,100,000 2,800,000
THVL4 4C9 22h55 - 23h00 Sau Phim 22h15 1,120,000 1,400,000 1,680,000 2,100,000 2,800,000
Giá quảng cáo (VNĐ)
5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

 

 

Kênh Mã giờ Khung giờ Diễn giải Quảng cáo (VNĐ) Thông báo (VNĐ)
30 giây 60 giây 30 giây 60 giây
Radio A1 5h00-5h15 "Trong Câu chuyện truyền thanh (T2-T7), Câu chuyện làng quê (CN)" 690,000 1,380,000 440,000 880,000
Radio A2 5h15-5h30 Trong chương trình Ca nhạc thiếu nhi 690,000 1,380,000 440,000 880,000
Radio A3 5h30-6h00 Trong "Chào buổi sáng" - TT 910,000 1,820,000 660,000 1,320,000
Radio A4 6h00-6h30 Trong "Người đưa tin 24H" (sáng) - TT 910,000 1,820,000 660,000 1,320,000
Radio A5 7h00-8h00 Trong chương trình Ca nhạc 7h00 - TT 910,000 1,820,000 660,000 1,320,000
Radio A6 8h00-9h00 Trong "Những ước mơ xanh" (CN) - TT 910,000 1,820,000 660,000 1,320,000
Radio A7 08h15 - 08h45 Trong "Thế giới quanh ta" 8h15 (T2-T7) 690,000 1,380,000 440,000 880,000
Radio A8 09h00 - 10h00 "Trong Tọa đàm nông nghiệp/Tọa đàm sức khỏe (CN) (Bạn nhà nông, Nhịp cầu y tế, …)" 690,000 1,380,000 440,000 880,000
Radio A9 09h15 - 10h00 Trong chương trình Giải trí 9h15 (T2-T7) 690,000 1,380,000 440,000 880,000
Radio A10 10h00 - 11h00 Trong chương trình Giải trí 10h00 - TT 910,000 1,820,000 660,000 1,320,000
Radio B1 11h00-12h00 Trong "Người đưa tin 24H" (trưa) - TT 910,000 1,820,000 660,000 1,320,000
Radio B2 12h00-12h45 Trong Ca cổ cải lương 12h00 690,000 1,380,000 440,000 880,000
Radio B3 13h30-14h30 Trong chương trình Ca nhạc 13h30 690,000 1,380,000 440,000 880,000
Radio B4 14h30 - 15h00 Trong chương trình Giải trí 14h30 (trừ T7) 690,000 1,380,000 440,000 880,000
Radio B5 14h30 - 15h00 Trong "Sân Khấu Muôn Màu" 14h30 (CN) 690,000 1,380,000 440,000 880,000
Radio B6 15h10 - 16h00 Trong Ca cổ 15h10 (T2-T6) - TT 910,000 1,820,000 660,000 1,320,000
Radio B7 16h00 Trước Xổ số kiến thiết (T3,5,6,7) - TT 910,000 1,820,000 660,000 1,320,000
Radio B8 16h45 Sau Xổ số kiến thiết (T3,5,6,7) - TT 910,000 1,820,000 660,000 1,320,000
Radio B9 16h00 - 17h00 Trong Ca nhạc chọn lọc 16h00 (T2,4,CN) 690,000 1,380,000 440,000 880,000
Radio C1 17h00-18h00 Trong "Người đưa tin 24H" (chiều) - TT 910,000 1,820,000 660,000 1,320,000
Radio C2 18h30 - 18h45 Trong chương trình Nông nghiệp - Nông thôn 690,000 1,380,000 440,000 880,000
Radio C3 18h45-19h00 Trong chương trình Chuyện cổ tích 690,000 1,380,000 440,000 880,000
Radio C4 19h00 Trước "Quà tặng âm nhạc" (trừ T7) – TT 910,000 1,820,000 660,000 1,320,000
Radio C5 19h00-20h00 Trong "Quà tặng âm nhạc" (T2-T6) – TT 910,000 1,820,000 660,000 1,320,000
Radio C6 20h00 Sau "Quà tặng âm nhạc" (trừ T7) – TT 910,000 1,820,000 660,000 1,320,000
Radio C7 19h00 Trước "Điểm hẹn cuối tuần" (T7) - TT 910,000 1,820,000 660,000 1,320,000
Radio C8 20h00 Sau "Điểm hẹn cuối tuần" (T7) - TT 910,000 1,820,000 660,000 1,320,000
Radio C9 20h00 - 21h30 Trong Sân khấu cải lương 20h00 690,000 1,380,000 440,000 880,000
Radio C10 21h30 - 22h15 Trong chương trình Giải trí 21h30 690,000 1,380,000 440,000 880,000
Radio C11 22h15 - 22h30 Trong Câu chuyện truyền thanh 690,000 1,380,000 440,000 880,000
Radio C12 22h30 - 23h15 Trong Ca cổ 22h30 690,000 1,380,000 440,000 880,000
Radio D1 12h00 Trước Ca cổ cải lương 12h00 910000đ/phút
Radio D2 12h45 Sau Ca cổ cải lương 12h00 910000đ/phút
Radio D3 16h00 Trước Trực tiếp Xổ số kiến thiết (T3,5,6,7) 910000đ/phút
Radio D4 16h45 Sau Trực tiếp Xổ số kiến thiết (T3,5,6,7) 910000đ/phút
Quảng cáo (VNĐ) Thông báo (VNĐ)
30 giây 60 giây 30 giây 60 giây

Cập nhật đến thông báo 06-K2
MÃ GIỜ DIỄN GIẢI THỜI GIAN  Đơn giá  (VNĐ/phút)
TV Shopping Tự Giới Thiệu
2E1-T Trước “Chào Buổi Sáng” 05h45 – 06h00 340,000 950,000
2E2-S Sau “Người Đưa Tin 24H” (sáng) 07h00 340,000 950,000
2E3-S Sau Giải trí/ Gameshow 07h15 7h20 – 7h55 340,000 950,000
2E4-T Trước Phim/Chương trình 10h00 (Thứ 2) 9h25 – 9h30 340,000 950,000
2E4-S Sau Phim/Chương trình 10h00 (Thứ 2) 10h45 – 10h55 340,000 950,000
2E5-T Trước Phim 09h00 (Thứ 3,4,5,6,CN) 08h55 – 09h00 340,000 950,000
2E5-G1 Trong tập 1 Phim 09h00 (Thứ 3,4,5,6,CN) 09h10 – 10h30 340,000 950,000
2E5-G2 Giữa hai tập Phim 09h00 (Thứ 3,4,5,6,CN) 340,000 950,000
2E5-G3 Trong tập 2 Phim 09h00 (Thứ 3,4,5,6,CN) 340,000 950,000
2E5-S Sau Phim 09h00 (Thứ 3,4,5,6,CN) 10h40 – 11h00 340,000 950,000
2E6-T Trước Phim 09h00 (T7) 08h55 – 09h00 340,000 950,000
2E6-G Trong Phim 09h00 (T7) 09h15 – 09h55 340,000 950,000
2E6-S Sau Phim 09h00 (T7) 10h00 – 10h15 340,000 950,000
2E7-T Trước Phim 12h00 11h45- 12h00 340,000 950,000
2E7-G Trong Phim 12h00 12h15 – 12h40 670,000 1,900,000
2E8-T Trước Giải trí/Gameshow 13h00
(trừ T3,T4)
12h50 – 13h00 390,000 1,100,000
2E8-G Trong Giải trí/Gameshow 13h00
(trừ T3,T4)
13h05 – 13h45 770,000 2,200,000
2E8-S Sau Giải trí/Gameshow 13h00
(trừ T3,T4)
13h45 – 13h50 390,000 1,100,000
2E8-T-P Trước Phim 13h00 (T3,T4) 12h50 – 13h00 390,000 1,100,000
2E8-G-P1 Trong Phim 13h00 (T3,T4) 13h05- 13h25 770,000 2,200,000
2E8-G-P2 Trong Phim 13h30 (T3,T4) 13h25- 13h45 770,000 2,200,000
2E8-S-P Sau Phim 13h30 (T3,T4) 13h45 – 13h50 390,000 1,100,000
2E9-T Trước Phim 14h00 13h55 – 14h00 390,000 1,100,000
2E9-G Trong Phim 14h00 14h05 – 14h45 670,000 1,900,000
2E9-S Sau Phim 14h00 14h45 – 14h50 390,000 1,100,000
2E10-T Trước Phim 15h00 14h50 – 14h55 340,000 950,000
2E10-G Trong Phim 15h00 15h10 – 15h45 670,000 1,900,000
2E10-S Sau Phim 15h00 15h55 – 16h00 340,000 950,000
2E11-T Trước Phim 17h00 16h50 – 17h00 390,000 1,100,000
2E12-S Sau Phim 17h45 18h25 – 18h30 770,000 2,200,000
2E14-T Trước Giải trí/Gameshow 20h00 19h55 – 20h00 770,000 2,200,000
2E14-G Trong Giải trí/Gameshow 20h00 20h10 – 20h45 770,000 2,200,000
2E15-T Trước Phim Việt Nam 21h00 20h55 – 21h00 770,000 2,200,000

 

* GHI CHÚ:
– Các đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
– Tự giới thiệu gồm những chương trình phát sóng giới thiệu về công nghệ, quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; về khả năng tài chính, quản lý, đầu tư… của doanh nghiệp hoặc giới thiệu sơ lược về tính năng, tác dụng của sản phẩm.
– Thời lượng Tự giới thiệu được quy định tối thiểu là 2 phút, tối đa 15 phút.
– Thời gian phát sóng có thể chênh lệch ±15 phút so với thực tế.
  Thông báo này sẽ thay thế cho các Thông báo giá đã ban hành trước đó (ngoại trừ Thông báo số 01-K2/2024).
* Bảng giá tổng hợp này chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng check lại đơn giá trong các bảng giá/thông báo giá có mộc đỏ của Đài.

 


Cập nhật đến tb số 04-K3
MÃ GIỜ DIỄN GIẢI THỜI GIAN  Đơn giá  (VNĐ/phút)
TV Shopping Tự Giới Thiệu
3E1-T Trước Giải trí/Gameshow 05h00 04h45 – 05h00 200,000 460,000
3E1-G Trong Giải trí/Gameshow 05h00 05h05 – 05h45 200,000 460,000
3E1-S Sau Giải trí/Gameshow 05h00 05h55 – 06h00 200,000 460,000
3E3-T Trước Phim 07h15 07h10 – 07h15 200,000 460,000
3E3-G Trong Phim 07h15 07h20 – 07h50 200,000 460,000
3E4-T Trước Phim 08h00 07h55 – 08h00 200,000 460,000
3E4-G1 Trong tập 1 Phim 08h00 08h05 – 09h45 200,000 460,000
3E4-G2 Giữa 2 tập Phim 8h00 200,000 460,000
3E4-G3 Trong tập 2 Phim 8h00 200,000 460,000
3E7-T Trước Phim 10h00 09h55 – 10h00 200,000 460,000
3E7-G Trong Phim 10h00 10h05 – 10h45 200,000 460,000
3E7-S Sau Phim 10h00 10h55 – 11h00 200,000 460,000
3E8-G Trong Phim 11h00 11h05 – 11h30 390,000 910,000
3E9-T Trước Phim 12h00 11h40 – 11h45 200,000 460,000
3E9-G Trong Phim 12h00 11h50 – 12h25 390,000 910,000
3E10-T Trước Phim 13h00 12h55 – 13h00 200,000 460,000
3E10-G Trong Phim 13h00 13h05 – 13h45 390,000 910,000
3E12-T Trước Phim 14h00 13h55 – 14h00 200,000 460,000
3E12-G Trong Phim 14h00 14h05 – 14h45 390,000 910,000
3E13-T Trước Phim 15h00 14h55 – 15h00 200,000 460,000
3E13-G Trong Phim 15h00 15h05 – 15h45 390,000 910,000
3E14-T Trước Phim 16h00 15h55 – 16h00 200,000 460,000
3E14-G Trong Phim 16h00 16h05 – 16h45 390,000 910,000
3E14-S Sau Phim 16h00 16h55 – 17h00 390,000 910,000
3E15-G Trong Giải trí/ Gameshow 17h00 17h05 – 17h45 470,000 1,100,000
3E18-T Trước Phim 19h00 18h55 – 19h00 470,000 1,100,000
3E18-G Trong Phim 19h00 19h05 – 19h40 470,000 1,100,000
3E18-S Sau Phim 19h00 19h45 – 19h50 470,000 1,100,000
3E19-T Trước Phim 20h00 19h55 – 20h00 470,000 1,100,000
3E19-G Trong Phim 20h00 20h05 – 20h40 470,000 1,100,000
3E19-S Sau Phim 20h00 20h45 – 20h50 470,000 1,100,000
3E20-T Trước Phim 21h00 20h55 – 21h00 470,000 1,100,000
3E20-G Trong Phim 21h00 21h05 – 21h40 470,000 1,100,000
3E20-S Sau Phim 21h00 21h45 – 21h50 470,000 1,100,000
3E21-T Trước Phim 22h00 21h55 – 22h00 470,000 1,100,000
3E21-G Trong Phim 22h00 22h05 – 22h40 470,000 1,100,000
3E21-S Sau Phim 22h00 22h45 – 22h50 470,000 1,100,000

 

* GHI CHÚ:
– Các đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
– Tự giới thiệu gồm những chương trình phát sóng giới thiệu về công nghệ, quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; về khả năng tài chính, quản lý, đầu tư… của doanh nghiệp hoặc giới thiệu sơ lược về tính năng, tác dụng của sản phẩm.
– Thời lượng Tự giới thiệu được quy định tối thiểu là 2 phút, tối đa 15 phút.
– Thời gian phát sóng có thể chênh lệch ±15 phút so với thực tế.
  Thông báo này sẽ thay thế cho các Thông báo giá đã ban hành trước đó (ngoại trừ Thông báo số 01-K3/2024).
* Bảng giá tổng hợp này chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng check lại đơn giá trong các bảng giá/thông báo giá có mộc đỏ của Đài.
Cập nhật TB 04-K4
MÃ GIỜ DIỄN GIẢI THỜI GIAN  Đơn giá  (VNĐ/phút)
TV Shopping Tự Giới Thiệu
4E1-T Trước Giải trí/Gameshow 5h30 05h25 – 05h30 200,000 460,000
4E1-G Trong Giải trí/Gameshow 5h30 05h35 – 06h00 200,000 460,000
4E1-S Sau Giải trí/Gameshow 5h30 06h10 – 06h15 200,000 460,000
4E2-G Trong Phim 6h30 06h30 – 07h00 200,000 460,000
4E4-T Trước Phim 8h00 07h55 – 08h00 200,000 460,000
4E4-G Trong Phim 8h00 08h15 – 08h45 200,000 460,000
4E4-S Sau Phim 8h00 08h45 – 08h50 200,000 460,000
4E5-T Trước Phim 10h00 09h55 – 10h00 200,000 460,000
4E5-G Trong Phim 10h00 10h05 – 10h45 200,000 460,000
4E5-S Sau Phim 10h00 10h55 – 11h00 200,000 460,000
4E6-G Trong Phim 11h00 11h05 – 11h25 390,000 910,000
4E9-T Trước Phim 13h00 12h55 – 13h00 200,000 460,000
4E9-G Trong Phim 13h00 13h05 – 13h45 390,000 910,000
4E10-T Trước Phim 14h00 13h55 – 14h00 200,000 460,000
4E10-G Trong Phim 14h00 14h05 – 14h35 390,000 910,000
4E10-S Sau Phim 14h00 14h45 – 14h50 200,000 460,000
4E11-T Trước Phim 15h00 14h55 – 15h00 200,000 460,000
4E11-G Trong Phim 15h00 15h05 – 15h35 390,000 910,000
4E11-S Sau Phim 15h00 15h45 – 15h50 200,000 460,000
4E12-G Trong Phim 17h00 17h05 – 17h45 470,000 1,100,000
4E13-T Trước Giải trí/Gameshow 17h45 17h45 – 18h00 470,000 1,100,000
4E13-G Trong Giải trí/Gameshow 17h45 18h05 – 18h45 470,000 1,100,000
4E13-S Sau Giải trí/Gameshow 17h45 18h55 – 19h00 470,000 1,100,000
4E14-T Trước Cải lương 20h00 19h55 – 20h00 470,000 1,100,000
4E14-G Trong Cải lương 20h00 20h15 – 21h45 470,000 1,100,000
4E14-S Sau Cải lương 20h00 21h50 – 21h55 470,000 1,100,000
4E15-T Trước Phim 22h00 21h55 – 22h00 470,000 1,100,000
4E15-G Trong Phim 22h00 22h05 – 22h30 470,000 1,100,000
4E15-S Sau Phim 22h00 22h45 – 22h50 470,000 1,100,000
4E16-G Trong Phim 23h00 23h05 – 23h20 470,000 1,100,000
4E16-S Sau Phim 23h00 23h25 – 23h30 470,000 1,100,000

 

* GHI CHÚ:
– Các đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
– Tự giới thiệu gồm những chương trình phát sóng giới thiệu về công nghệ, quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; về khả năng tài chính, quản lý, đầu tư… của doanh nghiệp hoặc giới thiệu sơ lược về tính năng, tác dụng của sản phẩm.
– Thời lượng Tự giới thiệu được quy định tối thiểu là 2 phút, tối đa 15 phút.
– Thời gian phát sóng có thể chênh lệch ±15 phút so với thực tế.
  Thông báo này sẽ thay thế cho các Thông báo giá đã ban hành trước đó (ngoại trừ Thông báo số 01-K4/2024).
* Bảng giá tổng hợp này chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng check lại đơn giá trong các bảng giá/thông báo giá có mộc đỏ của Đài.
*KÊNH THVL1: Áp dụng từ 01/01/2024

 

A. Chi phí phát sóng thông báo:

 

ĐVT: VNĐ/âm đọc, đã bao gồm VAT
Thời điểm Thông báo Thời gian Đơn vị HCSN
trong tỉnh Vĩnh Long
Đơn vị HCSN
các tỉnh khác
Công ty, đơn vị khác
Sau “Người Đưa Tin 24H” (sáng) 07h15 2,500 7,500 10,000
Trong Giải trí/Gameshow 9h00  9h05 – 9h30 2,500 7,500 10,000
Sau phim 13h00 13h45 3,000 9,000 12,000
Trong phim 14h00 14h05 – 14h40 2,500 7,500 10,000
Sau Phim 14h00 14h45 – 15h00 2,000 7,000 9,000
Trong phim 15h00 (T2-T6) 15h05 – 15h55 2,500 7,500 10,000
Sau phim 15h00 (T2-T6)/Sau “Chất lượng cuộc sống” (CN) 16h00 1,000 3,000 4,000
Sau Thời sự THVL 19h00 20,000 60,000 80,000
Thông báo mang tính kinh doanh, quảng cáo (Khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ…) được tính theo thời lượng và áp dụng theo bảng giá quảng cáo của kênh THVL1 có giá trị hiện hành.

 

B. Chi phí thực hiện phim thông báo:
Không làm bảng chữ Làm bảng chữ
Đơn vị HCSN (trong và ngoài tỉnh) 50.000đ 100.000đ/màn hình
Công ty, đơn vị khác 150.000đ  300.000đ/màn hình

 

*KÊNH THVL2: Áp dụng từ 01/01/2024

 

A. Chi phí phát sóng thông báo:

 

ĐVT: VNĐ/âm đọc, đã bao gồm VAT
Thời điểm thông báo Thời gian Đơn vị HCSN trong tỉnh Vĩnh Long Đơn vị HCSN các tỉnh khác Công ty, đơn vị khác
Sau “Người Đưa Tin 24H” (sáng) 07h15 2,000 6,000 8,000
Trong Giải trí/Gameshow 7h15 07h15 – 07h45 2,000 6,000 8,000
Trong Giải trí/ Gameshow 13h00 (trừ T3,T4) 13h15 – 13h35 3,000 8,000 10,000
Sau Giải trí/ Gameshow/Phim 13h00 (trừ T3,T4) 13h55 3,000 8,000 10,000
Trong Phim 13h00 (T3,T4) 13h05 – 13h25 3,000 8,000 10,000
Trong Phim 13h30 (T3,T4) 13h35 – 13h55 3,000 8,000 10,000
Trong phim 14h00 14h10 – 14h45 3,000 8,000 10,000
Sau phim 14h00 14h55 3,000 8,000 10,000
Trong phim 15h00 15h10 – 15h45 3,000 8,000 10,000
Sau phim 15h00 15h55 2,000 6,000 8,000
Trước Phim 17h00 16h55 2,000 6,000 8,000
Sau Thời sự THVN 19h45 3,000 8,000 10,000
Trước Giải trí/Gameshow 20h00 19h55 3,000 8,000 10,000
Thông báo mang tính kinh doanh, quảng cáo (Khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ…) được tính theo thời lượng và áp dụng theo bảng giá quảng cáo của kênh THVL2 có giá trị hiện hành.
B. Chi phí thực hiện phim thông báo:
Không làm bảng chữ Làm bảng chữ
Đơn vị HCSN (trong và ngoài tỉnh) 50.000đ 100.000đ/màn hình
Công ty, đơn vị khác 150.000đ  300.000đ/màn hình

 

*KÊNH THVL3: Áp dụng từ 01/01/2024

 

A. Chi phí phát sóng thông báo:

 

ĐVT: VNĐ/âm đọc, đã bao gồm VAT
Thời điểm thông báo Thời gian Đơn vị HCSN trong tỉnh Vĩnh Long Đơn vị HCSN các tỉnh khác Công ty, đơn vị khác
Trước 11h00
(Trước/Trong/Sau Phim
hoặc Trước/Trong/Sau Chương trình)
Trước 11h00 1,000 3,000 4,000
Từ 11h00 – 19h00
(Trước/Trong/Sau Phim
hoặc Trước/Trong/Sau Chương trình)
11h00 – 19h00 2,000 4,000 5,000
Thông báo mang tính kinh doanh, quảng cáo (Khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ…) được tính theo thời lượng và áp dụng theo bảng giá quảng cáo của kênh THVL3 có giá trị hiện hành.
B. Chi phí thực hiện phim thông báo:
Không làm bảng chữ Làm bảng chữ
Đơn vị HCSN (trong và ngoài tỉnh) 50.000đ 100.000đ/màn hình
Công ty, đơn vị khác 150.000đ  300.000đ/màn hình

 

*KÊNH THVL4: Áp dụng từ 01/01/2024

 

A. Chi phí phát sóng thông báo:

 

ĐVT: VNĐ/âm đọc, đã bao gồm VAT
Thời điểm thông báo Thời gian Đơn vị HCSN trong tỉnh Vĩnh Long Đơn vị HCSN các tỉnh khác Công ty, đơn vị khác
Trước 11h00
(Trước/Trong/Sau Phim
hoặc Trước/Trong/Sau Chương trình)
Trước 11h00 1,000 3,000 4,000
Từ 11h00 – 23h00
(Trước/Trong/Sau Phim
hoặc Trước/Trong/Sau Chương trình)
11h00 – 23h00 2,000 4,000 5,000
Thông báo mang tính kinh doanh, quảng cáo (Khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ…) được tính theo thời lượng và áp dụng theo bảng giá quảng cáo của kênh THVL4 có giá trị hiện hành.
B. Chi phí thực hiện phim thông báo:
Không làm bảng chữ Làm bảng chữ
Đơn vị HCSN (trong và ngoài tỉnh) 50.000đ 100.000đ/màn hình
Công ty, đơn vị khác 150.000đ  300.000đ/màn hình
* Bảng giá tổng hợp này chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng check lại đơn giá trong các bảng giá/thông báo giá có mộc đỏ của Đài.
STT HÌNH THỨC QUẢNG CÁO HẠ TẦNG KÍCH THƯỚC ĐƠN GIÁ (VNĐ)
CPM CPC
TVC (Video ads)
1 TVC Skippable Web (PC/Mobile), Mobile App, Connected TV 640x480px 54.000
Display ads
2 PC Masthead Web (PC) 970x250px 20.000 2.000
3 Paused Banner 480x320px 20.000
4 Top Banner 970x250px 15.000
5 Left/Right Player Banner 160x600px 10.000
6 Middle/Bottom Banner 970x90px 10.000
7 Paused Banner Mobile App 300x100px 20.000
8 Top Banner 300x250px 15.000
9 Player Banner 320x50px 15.000

Ghi chú:

  • THVLi bao gồm: Website thvli.vn , Ứng dụng (app) THVLi trên thiết bị di động và connected TV (smart TV).
  • Web PC: trình duyệt web của máy tính. Web Mobile: trình duyệt web của thiết bị di động.
  • Mobile App: ứng dụng THVLi trên thiết bị di động.
  • Smart TV: ứng dụng THVLi trên smart TV.
  • TVC Skippable: nút bỏ qua quảng cáo xuất hiện sau 5 giây đến 7 giây.
  • Banner: hình ảnh tĩnh, không có hiệu ứng, chuyển động.
  • PC Masthead: là hình thức kết hợp giữa banner và TVC hoặc banner có hiệu ứng, chuyển động.
  • CPM: đơn giá của 1.000 lượt hiển thị (impression).
  • CPC: đơn giá của 01 lần nhấp vào quảng cáo (click).
  • Các đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT.

Bảng giá này sẽ thay thế các bảng giá đã ban hành trước đó. 


THVL1

THVL2

THVL3

THVL4

Phát thanh

Dịch vụ

Thông báo

THVLi

Liên hệ Quảng cáo
Phòng Quảng Cáo – Dịch vụ
Điện thoại: 0270.3834577
Email : quangcao@thvl.vn