Thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh nhằm xây dựng phường, thị trấn, thị xã, thành phố phát triển đồng bộ, bền vững, cảnh quan môi trường hiện đại. Ở Vĩnh Long, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cùng với địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, đóng góp tích cực trong xây dựng cảnh quan, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở các đô thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *