Là trung tâm chính trị, kinh tế – văn hóa của huyện Mang Thít, thị trấn Cái Nhum được tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Đây là nền tảng quan trọng để thị trấn phát triển thương mại, dịch vụ, nâng cao đời sống người dân, thực hiện mục tiêu đạt chuẩn đô thị văn minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *