Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu cấp tỉnh về “Đánh giá tác động của Khoa học – Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đối với nền kinh tế tỉnh Vĩnh Long”, Trường đại học Kinh tế TP.HCM thực hiện các hoạt động phân tích, đánh giá thực tế để làm cơ sở xây dựng các giải pháp, chính sách phát triển Khoa học – Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *