Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển nông nghiệp vùng ĐBSCL đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, tác động của biến đổi khí hậu và yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng của thị trường hội nhập cũng đang đặt ra nhiều thách thức đối với tăng trưởng sản xuất và nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Do đó, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ là giải pháp để biến thách thức thành cơ hội, tạo ra động lực tăng trưởng mới thông qua nâng cao hiệu quả và giá trị gia tăng cho nông sản, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *