Nhân giống vô tính bằng kỹ thuật nuôi cấy mô, tế bào, tạo cây giống mới, sạch bệnh đã hỗ trợ rất nhiều cho SXNN. Những sản phẩm tạo ra bằng phương pháp này ngày càng phổ biến,nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Các đơn vị nghiên cứu đã hướng đến những sản phẩm đặc trưng của từng vùng, nhằm hỗ trợ NN tại chỗ phát triển bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *