Để khuyến khích phát triển phong trào kinh tế tập thể gắn kết với chuỗi giá trị sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, hiện nay ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã chọn 5 Hợp Tác Xã nông nghiệp điển hình về sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm để nhân rộng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *