Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa và nông sản, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đồng thời tăng tính minh bạch, bảo đảm chất lượng, tính an toàn cho sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường, phục vụ xu hướng hội nhập quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *