Thời gian qua, các cơ quan báo chí trong tỉnh Vĩnh Long đã xác định công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng cần phải làm thường xuyên, liên tục và có hiệu quả. Nhiệm vụ này đang được các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh mới. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *