Với tinh thần chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tội xâm hại tình dục trẻ em. So với trước đây, Bộ luật hình sự hiện hành tức là Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 đã có nhiều sửa đổi, bổ sung trong từng điều luật đối với nhóm tội phạm xâm hại tình dục nói chung, và xâm hại tình dục trẻ em nói riêng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *