Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/3/2017 về việc tổng kết thực hiện Luật dân quân tự vệ năm 2009.

 

Để đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện Luật dân quân tự vệ và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị sửa đổi Luật dân quân tự vệ, báo cáo Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội khóa XIV (kỳ họp thứ 5 vào năm 2018) xem xét, quyết định và đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tổ chức tổng kết thực hiện Luật dân quân tự vệ giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2017 trên phạm vi toàn quốc.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nội dung tổng kết cần tập trung đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về dân quân tự vệ gồm: Những hạn chế, vướng mắc, bất cập về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác dân quân tự vệ nói riêng và trong tổng thể công tác quốc phòng ở các bộ, ngành, địa phương nói chung; làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Luật dân quân tự vệ.

Đồng thời đánh giá sự phù hợp, thống nhất, đồng bộ giữa Luật dân quân tự vệ với Hiến pháp năm 2013, các văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế có liên quan và những hạn chế, vướng mắc, bất cập của Luật dân quân tự vệ và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; phương hướng, nhiệm vụ và đề xuất chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về dân quân tự vệ trong tình hình mới; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân quân tự vệ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ, ngành trung ương; Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; cơ quan, tổ chức có Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở hoặc có đơn vị tự vệ; doanh nghiệp quân đội có tổ chức tự vệ báo cáo tổng kết bằng văn bản (không tổ chức hội nghị tổng kết), hoàn thành trước ngày 31/8/2017.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan, đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết, hoàn thành trước ngày 30/9/2017.

Bộ Quốc phòng giúp Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết trực tuyến toàn quốc; thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2017.

Luật dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 23/11/2009 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 12, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2010. Sau gần 8 năm thực hiện, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật dân quân tự vệ đi vào cuộc sống, đạt kết quả thiết thực; chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của dân quân tự vệ đi vào cuộc sống từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tăng cường và củng cố tiềm lực quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, cơ sở.

Nguồn:Phương Nhi (Chinhphu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *