Cùng với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nông dân Vĩnh Long phấn khởi hướng đến đại hội với nhiều kỳ vọng sẽ đề ra những định hướng, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội phù hợp xu thế mới, nâng cao đời sống người dân, đưa Vĩnh Long trở thành tỉnh khá trong khu vực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *