Thời gian qua, bên cạnh các chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước; sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự chăm lo của các ngành, các cấp, các địa phương đối với người có công, gia đình chính sách; công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cũng luôn nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *