Đảng và Nhà nước ta có nhiều chính sách đền ơn, đáp nghĩa dành cho người có công với cách mạng và thân nhân. Trong đó, có việc cho vay vốn ưu đãi để cải thiện cuộc sống, phát triển kinh tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *