Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, thu hút sự quan tâm của nhân dân cả nước. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *