Bên bờ hạnh phúc

Công tác “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Vì vậy việc thực hiện tốt nhiệm vụ này, sẽ góp phần quan trọng bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính quyền và Nhân dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *