Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhiều hộ nông dân ở tỉnh Vĩnh Long đã thấy được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới, từ đó tự nguyện tham gia hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *