Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, đô thị văn minh”. Thời gian qua, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn Thành phố Vĩnh Long đã vận động nhân dân đóng góp sức người sức của để xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân… Một trong những lực lượng tiên phong, chung tay, góp sức để xây dựng đô thị ngày càng văn minh, văn hóa chính là các đối tượng người có công. Đây cũng chính là nguồn lực quan trọng, tạo sức bật cho công tác dân vận khéo nhằm xây dựng đô thị văn minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *