Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X xác định 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong đó, nhóm nhiệm vụ giải pháp thứ năm là những nội dung về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ. Đặc biệt là tập trung “Nâng cấp, phát triển hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại. Tập trung đầu tư, phát huy vai trò “đầu tàu” của thành phố Vĩnh Long đạt đô thị loại II, và Thị xã Bình Minh đạt loại III vào năm 2020, tạo động lực để các địa phương khác cùng phát triển”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *