Cười xuyên Việt – Tiếu lâm hội | Tập 11: Trò chơi vương quyền – Nhóm Buffalo

Cười xuyên Việt – Tiếu lâm hội | Tập 11: Trò chơi vương quyền – Nhóm Buffalo