Bên bờ hạnh phúc

Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn là trách nhiệm, nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ở Vĩnh Long, việc cơ cấu lại nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại, diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *