Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 593 ngày 06/4/2016 về Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế – xã hội vùng ĐBSCL. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 120 ngày 17/11/2017 về phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, đưa ra các giải pháp tổng thể về quy hoạch, tổ chức không gian, cơ cấu kinh tế, liên kết vùng và huy động nguồn lực cho phát triển, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể và là cơ sở pháp lý để các Bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa kế hoạch hành động, giúp việc liên kết vùng được triển khai hiệu quả và thực chất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *