Trong 1 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15; cho ý kiến bước đầu về chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5; cho ý kiến về nội dung và khả năng chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *