Trình bày tờ trình dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) tập trung vào các nội dung chính trong các chính sách đã được thông qua, về hoàn thiện các quy định về nguyên tắc, đối tượng, biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ở các lĩnh vực di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu và hoạt động bảo tàng; về nâng cao hiệu quả tổ chức, hoạt động của các cơ quan trực tiếp quản lý di sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *