Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. 77 năm đã qua, đất nước ta đã đạt được những thành tựu lớn lao, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện để có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế to lớn như ngày nay. Phát huy những thành tựu đó, và với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tuổi trẻ tỉnh Vĩnh Long hôm nay luôn nỗ lực thi đua lao động, để xứng đáng là lực lượng kế thừa, vừa hồng vừa chuyên trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *