Qua 10 năm xây dựng NTM,  tỉnh Vĩnh Long có 45/89 xã và 1 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM – vượt kế hoạch đề ra trước 02 năm. Sự khởi sắc của nông thôn mới, đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện nâng cao là thành tựu nổi bật trong chặng đường 10 năm xây dựng NTM của tỉnh nhà.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *