Hai ngành đào tạo của Trường ĐHSPKT đạt chuẩn kiểm định là ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt – đạt kiểm định với tỷ lệ 84%, điểm trung bình đạt 3.9 và ngành Công tác xã hội – đạt kiểm định với tỷ lệ 82%, điểm trung bình đạt 3.83. Kết quả kiểm định có giá trị trong 5 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *