Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm vừa được tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Vĩnh Long năm 2023. Bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP gồm 03 phần. Thứ nhất là các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng, chiếm 40 điểm. Thứ hai, các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị, chiếm 25 điểm. Phần thứ ba là các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm, chiếm 35 điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *