Đánh cắp số phận

Hòa cùng dòng chảy của báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí cách mạng Vĩnh Long đã góp phần trong công cuộc xây dựng và tuyên truyền những chủ trương đường lối của Đảng và chính sách Nhà nước đến với nhân dân. Đặc biệt trên lĩnh vực văn hoá văn nghệ, báo chí Vĩnh Long đã trở thành vũ khí tuyên truyền hiệu quả trên mặt trận tư tưởng, có những đóng góp to lớn trong công tác xây dựng xã hội Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt là đời sống tinh thần của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *