Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cùng với cả nước tỉnh Vĩnh Long tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đã đạt được những thành tựu to lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh và tư pháp. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo hộ có hoàn cảnh khó khăn được tỉnh chú trọng thực hiện. Trong đó, công tác xóa nhà tạm bợ cho hộ nghèo, cận nghèo luôn được tỉnh quan tâm thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *