Đánh cắp số phận

Thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 đã tạo động lực để thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Tuy nhiên, lợi dụng không gian mạng, mà trực tiếp là các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động đang thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhận thức rõ tính chất phức tạp, âm mưu, thủ đoạn để từ đó đề ra các giải pháp kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ và đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên là đòi hỏi cấp thiết hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *