Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với quan điểm phát triển kinh tế theo mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số. Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp chế biến, dịch vụ và đô thị gắn với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại và thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo đó, Vĩnh Long sẽ tập trung thu hút đầu tư vào các dự án phát huy được tiềm năng, lợi thế sẵn có và phù hợp với quan điểm, mục tiêu của Quy hoạch tỉnh thời kỳ mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *