Trong 5 năm qua, công tác xây dựng Đảng được tăng cường trên cơ sở lấy dân làm gốc, đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân. Đại Hội Đảng bộ các địa phương đã xác định mục tiêu thống nhất là xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *