Căn cứ chiến lược bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ mới, trên cơ sở phân tích tình hình, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Viettel tập trung thực hiện các nhiệm vụ với 3 tiên phong: tiên phong trong đổi đổi mới, sáng tạo, phát triển học, công nghệ, nhất là các ngành mới nổi; tiên phong dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám rủi ro, phòng chống tiêu cực; tiên phong sử dụng có hiệu quả các nguồn lục của nhà nước cho nghiên cứu và phát triển sản xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *