Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội có 44 cơ chế, chính sách thuộc 7 nhóm lĩnh vực. Trong đó có 27 chính sách mới, đặc thù, áp dụng riêng cho Thành phố Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực: quản lý đầu tư; tài chính, ngân sách nhà nước; quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường; ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Thành phố; quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; tổ chức bộ máy của chính quyền Thành phố và thành phố Thủ Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *