Bên bờ hạnh phúc

Tại phiên họp, Chính phủ thảo luận, xem xét cho ý kiến, quyết nghị đối với 11 nội dung. Trong đó, xây dựng 5 dự án luật: Phòng không nhân dân; Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Di sản văn hóa (sửa đổi); sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược. Đồng thời xem xét đề nghị xây dựng 5 luật: Hàm, cấp ngoại giao; Hàng không (sửa đổi); Đường sắt (sửa đổi); Địa chất và Khoáng sản; Công nghiệp công nghệ số; và đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *