Qua 2 ngày diễn ra hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 06/12.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *