Thực hiện chương trình mục tiêu quốc  gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn Vĩnh Long không người  thay đổi cả về diện mạo cũng như đời sống người dân.Kết quả này, bên cạnh sự quan tâm, nỗ lực thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, còn có sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, trong việc đóng góp sức người, sức của xây dựng những công trình phúc lợi xã hội ở địa phương.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *