Bên bờ hạnh phúc

Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long và lãnh đạo Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật thống nhất nhận định: thời gian qua, Tỉnh ủy Vĩnh Long và Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật luôn giữ mối liên kết chặt chẽ trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục mang lại hiệu quả thiết thực; trong đó có việc in ấn phát hành cách loại tài liệu, ấn phẩm nhằm phục vụ công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, đơn vị, địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *