Việc phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo dức, lối sống cho học sinh được xem là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, quan trọng, đòi hỏi phải có sự quan tâm, đầu tư thích đáng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *