Việc thực hiện chính sách về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, nhằm củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào dân tộc đối với Đảng và Nhà nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *