Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, thời gian qua, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã lãnh chỉ đạo, triển khai, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Trung ương về cán bộ và công tác cán bộ; bám sát nguyên tắc, quan điểm, mục tiêu của Trung ương và điều kiện thực tiễn của tỉnh. Các quy trình công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ, đồng bộ; được chuẩn hóa tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, hồ sơ, thủ tục. Việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và năng lực, phẩm chất, uy tín của cán bộ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *