Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Trà Ôn đề ra 3 khâu đột phá là: phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông thôn; thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, phát triển hạ tầng đô thị; phát triển du lịch sinh thái; tập trung công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội; nâng cao chất lượng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *