Sau Hội nghị toàn quốc của Đảng ở Tân Trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc đứng dậy, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Tuy nhiên, ở Nam bộ lại có ý kiến cho rằng khả năng khởi nghĩa sẽ bị can thiệp và đàn áp do quân lính Nhật tại Sài Gòn còn quá đông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *