Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới thì việc phát huy tính chủ động của nhân dân , thực hiện tốt công tác xã hội hóa có ý nghĩa quan trọng. Hiểu được mục đích ý nghĩa của xây dựng NTM là do người dân tham gia và người dân thụ hưởng nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã huy động được sức mạnh tổng hợp trong nhân dân để thực hiện đạt nhiều tiêu chí. Trong đó, việc xã hội hóa thực hiện “điện hóa” – các tuyến đường giao thông liên ấp, liên xóm đã và đang được làm tốt và tiếp tục nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *