Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Tam Bình đề ra 3 khâu đột phá, là: tận dụng, phát huy mọi nguồn lực tăng cường chuyển giao, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, nhất là lĩnh vực nông nghiệp; tập trung nguồn lực đầu tư có trọng điểm vào các công trình hạ tầng quan trọng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ưu tiên đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm hiệu quả, bền vững; nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *