Bên bờ hạnh phúc

Việc đặt tên các tuyến đường một cách khoa học, hợp lý, theo đúng quy chuẩn là cơ sở cần thiết đối với công tác chỉnh trang đô thị, từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị văn minh, hiện đại. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch về kinh tế, văn hóa xã hội, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư trong tiến trình xây dựng và phát triển đô thị văn minh, hiện đại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *