Trong công tác huấn luyện, làm tốt công tác đảng, công tác chính trị là một trong những yếu tố quan trọng góp phần quyết định chất lượng huấn luyện. Do vậy, nội dung này luôn được lực lượng vũ trang tỉnh tiến hành thường xuyên, đồng bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện của cơ quan, đơn vị…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *